Wyniki wyszukiwania

Dotacje na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków

Dotacje udzielane były w latach 2000-2004. Łączna suma dotacji wyniosła 1 017 206 zł. Oprócz dotacji pracownicy Fundacji pomagali w realizacji inwestycji – w wyborze technologii, odpowiedniego wykonawcy i w nadzorze nad inwestycją.  W 2000 roku dotacji udzielano ośrodkom pomocy społecznej i ośrodkom opiekuńczym położonym na terenach wiejskich, prowadzonym przez instytucje związane z kościołem, które […]

Prawo a praktyka działania w organizacjach wiejskich

Szkolenia prowadzone były w latach 2008-2009, w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Łowiczu. Ich celem było podniesienie wiedzy i umiejętności osób aktywnych społecznie w zakresie zarządzania organizacjami wiejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów formalno – prawnych. Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele organizacji, które uzyskały dotacje w ramach konkursu „Nasza wieś naszą szansą – 2007”. W latach […]

Zapytanie ofertowe – organizacja warsztatów (noclegi, sala, wyżywienie)

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do składania ofert na przygotowanie spotkania dla uczestników warsztatów w terminie od 10 października od godz. 14.00 do dnia 12 października do godziny 14.00.   Preferowane regiony, gdzie odbędzie się szkolenie, to województwa mazowieckie oraz łódzkie, z wyłączeniem miast powyżej 60 000 mieszkańców. Oferty prosimy wysłać na adres email:naszaprzestrzen@fww.pl, do 21.09.2016 […]

Szkolenie animatorów społeczno-gospodarczych z Mołdowy

W 2004r. Fundacja prowadziła jeden międzynarodowy program szkoleniowy pt. „Zapobieganie wykluczeniom społecznym: Polskie doświadczenia w aktywizacji obszarów wiejskich”. Celem projektu było zaprezentowanie stosowanych w Polsce metod i sposobów aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk lokalnych zagrożonych marginalizacją oraz ocena możliwości adaptacji tych rozwiązań na grunt mołdawski. Wspólny projekt polegał na wymianie doświadczeń i organizacji wizyty studyjnej w Polsce […]

Program „Młodzież Gmina Środowisko”

Był to program badawczo-edukacyjny, rozpoczęty w 1997 roku w Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę. Prowadzony był do 2004 roku. Program miał na celu wyłonienie młodych liderów działających na rzecz lokalnej społeczności, podniesienie świadomości ekologicznej, odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży i pozostałych mieszkańców wsi. Program polegał na samodzielnym (pod […]

Projekt Teatralny „Archipelag”

Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatralnym „Remus”, od stycznia 2001 r. do lipca 2002 r., prowadziła cykl warsztatów teatralnych dla młodzieży zamieszkującej tereny o wysokim bezrobociu. Projekt realizowany był we wsi Piotrowiec (gm. Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie) z 22 osobową grupą młodzieży w wieku 15 – 25 lat. Celem projektu było zainspirowanie uczestników, do […]

Kanadyjsko-Polsko-Ukraiński Program Wymiany Młodzieży

Siedmiomiesięczny program edukacyjny dla młodzieży w wieku 18 – 22 lata, od 1994 r. do 2004 r. prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z kanadyjską organizacją Canada World Youth (http://canadaworldyouth.org/). W 1997 r. z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi do udziału w programie dołączyła Akademia Ostrohska (obecnie Uniwersytet Narodowy Akademia Ostohska http://www.oa.edu.ua/en/) z Ukrainy. Pierwsze […]

Internet dla Seniora

Celem tego trwającego od 2005 do 2010 roku programu było zdobycie przez uczestników (osób w wieku ponad 50 lat) umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania się po Internecie; podniesienie poziomu wykształcenia dla spełnienia wymagań rynku pracy; rozszerzenie możliwości zdobywania wiedzy; stymulacja aktywności społecznej. Do udziału w szkoleniach zapraszano także rencistów (rencistów nie obowiązywał limit wieku). […]

Wieś obywatelska

Projekt realizowany był w 2005 roku.  W 75% finansowany był z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zarządzanego przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Projekt skierowany był do liderów terenów organizacji wiejskich działających na terenie wsi i miast liczących do 6.000 mieszkańców.  Program szkoleń obejmował planowanie i realizację projektów społecznych na terenach wiejskich, pozyskiwanie funduszy, wykorzystanie internetu do tych działań. W ramach […]

Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i agroturystyki

W wybranych latach między 2000 a 2010 rokiem Fundacja Wspomagania Wsi prowadziła programy szkoleniowe w dziedzinie małej przedsiębiorczości, szczególnie prowadzenia działalności agroturystycznej na terenach wiejskich. Szkolenia prowadzone były na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski Wschodniej i Północno-Wschodniej. Uczestnikami tego programu były głównie osoby zwalniane z zakładów pracy, absolwenci szkół średnich, a także […]

Działania Fundacji Rolniczej (1991-1997)

Zamiar utworzenia Fundacji Rolniczej sięga 1982 r., kiedy zrodziła się idea zagranicznej pomocy ekonomicznej dla Polski, ale ukierunkowana poprzez Kościół Katolicki – jedyną, w tym czasie, wiarygodną instytucję w kraju. Pomoc państw zachodnich, sięgająca dziesiątek milionów dolarów, miała być administrowana przez specjalnie do tego celu powołaną przez Kościół fundację. Inicjatywa ta nie uzyskała akceptacji ówczesnych […]

Działania Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (1988-1998)

Zarejestrowany w 1987 roku statut Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę stwierdzał, że „Celem Fundacji jest pomoc w zaopatrzeniu wsi w wodę i rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej”. Statut ten został zmieniony po 1989 roku, po przemianach społeczno-politycznych w naszym kraju, jednak pierwsze działania tzw. „Fundacji Wodnej” dotyczyły wspierania gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich.   1.Wspieranie budowy […]