Formalno-prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich

Magdalena Kowalczyk, 8 grudnia 2015 (8:38)
Na Witrynie Wiejskiej publikujemy poradnik prezentujący charakterystyki kół gospodyń wiejskich dokonane w oparciu o ich status prawny.

Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) powstały ponad 130 lat temu, jako inicjatywa kobiet.

Jaka była ich rola i zadania? Koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły, ochotnicze straże pożarne, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Organizowały festiwale i spektakle ludowe, różnego typu biesiady. Promowały sztukę ludową. Na przestrzeni lat KGW pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi.

W ostatnich latach można zauważyć wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny swoich matek i babć, a także mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi wstępują do KGW lub zakładają nowe koła. Zdecydowaną większość członkiń stanowią rolniczki, jednak nie brakuje również innych osób ze środowiska wiejskiego – nauczycielek, pielęgniarek, urzędniczek, przedstawicielek lokalnego biznesu.

Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Poradnik jest dostępny na Witrynie Wiejskiej.