Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
pożyczkobiorców i poręczycieli wraz z małżonkami

W związku z Rozporządzeniem, dotyczącym ochrony danych osobowych (nazywanym RODO, obowiązującym od 25 maja 2018 roku) Fundacja Wspomagania Wsi informuje, że:

We wszystkich województwach, z wyjątkiem województw podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego Administratorem danych osobowych pożyczkobiorców i poręczycieli wraz z ich małżonkami jest Fundacja Wspomagania Wsi (dalej zwana Fundacją) z siedzibą przy ul. Bellottiego 1 w Warszawie (01-022). Skontaktować się z Administratorem można pisząc list na adres pocztowy Fundacji, adres e-mail: fww@fww.pl, lub telefonicznie pod numerem 22 636 25 71.

Administratorem danych w programach pożyczkowych prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego są Fundacja Wspomagania Wsi i Województwo Podkarpackie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Administratorem danych w programach pożyczkowych prowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, finansowanych ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego są Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie danych osobowych w celu złożenia wniosku o pożyczkę jest dobrowolne, lecz konieczne do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych udzielenie pożyczki nie jest możliwe. Dlatego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w programach pożyczkowych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Fundacja Wspomagania Wsi przetwarza dane osobowe w celu podjęcia przez nią decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu pożyczki oraz w celu wykonania umowy pożyczki, jeśli pożyczka zostanie przyznana. Przetwarza je też, by przygotować sprawozdania dla instytucji finansujących programy pożyczkowe, oraz wywiązać się z powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przetwarzają dane w celach sprawozdawczości, kontroli i rozliczania.

Do osób kończących spłatę kierujemy ofertę kolejnej pożyczki. W tym przypadku dane pożyczkobiorców: imię i nazwisko oraz adres przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Wyjątek stanowią osoby korzystające z programów pożyczkowych w województwie podkarpackim. Z nimi możemy pozostać w kontakcie, jeżeli wyrażą na to zgodę (taka konieczność wynika z zapisów umowy między Fundacją a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego).

Dane osobowe są przetwarzane do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy (lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, w przypadku niespłacenia pożyczki), a także przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz umowy z instytucją finansującą program pożyczkowy.

Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, kancelarie prawne i komornicze (tylko w przypadku nie spłacania pożyczki) oraz doradcy pożyczkowemu.

Fundacja Wspomagania Wsi weryfikuje dane pożyczkobiorców i ich poręczycieli w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna, a w przypadku powstania zaległości w moich spłatach – informuje o tym fakcie BIG.

Osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Mają też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku gdyby osoba, której dane przetwarzamy, uznała, że któryś z Administratorów przetwarza jej lub jego dane w sposób niewłaściwy, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.