Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
pożyczkobiorców i poręczycieli wraz z małżonkami

W związku z nowym Rozporządzeniem, dotyczącym ochrony danych osobowych (nazywanym RODO, obowiązującym od 25 maja 2018 roku) Fundacja Wspomagania Wsi informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych pożyczkobiorców i poręczycieli wraz z ich małżonkami jest Fundacja Wspomagania Wsi (dalej zwana Fundacją) z siedzibą przy ul. Bellottiego 1 w Warszawie (01-022). Skontaktować się z Administratorem można pisząc list na adres pocztowy Fundacji, adres e-mail: fww@fww.pl, lub telefonicznie pod numerem 22 636 25 71.
  2. Podanie danych osobowych w celu złożenia wniosku o pożyczkę jest dobrowolne, lecz konieczne do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych udzielenie pożyczki nie jest możliwe. Dlatego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Do osób kończących spłatę kierujemy ofertę kolejnej pożyczki. W tym przypadku dane pożyczkobiorców: imię i nazwisko oraz adres przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
  4. Dane osobowe są przetwarzane do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy (lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, w przypadku niespłacenia pożyczki), a także przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz umowy z instytucją finansującą program pożyczkowy.
  5. Dane osobowe Administrator przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, kancelarie prawne (tylko w przypadku nie spłacania pożyczki) oraz doradcy pożyczkowemu.
  6. Podmioty przetwarzające, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia umowy są zobowiązane do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych im danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych lub jest to niezbędne dla zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń.
  7. Osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Mają też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  8. W przypadku gdyby osoba, której dane przetwarzamy, uznała, że Fundacja przetwarza jej lub jego dane w sposób niewłaściwy, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.