Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ZGWRP

Jędrek Godlewski, 20 listopada 2019 (12:13)
Uwaga, rozpoczął się nabór na stanowisko Pełnomocnik Zarządu ZGWRP ds. legislacyjnych i programowych. Szczegóły poniżej.

Wymiar czasu pracy:

Pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,

2) posiadanie obywatelstwa polskiego,

3) korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5) biegła znajomość obsługi komputera i niektórych programów operacyjnych (pakiet Microsoft Office),

6) umiejętność pracy w zespole oraz pod kierownictwem i nadzorem indywidualnym (Przewodniczącego Związku, Sekretarza Generalnego) oraz zespołowym (Zarządu Związku),

7) umiejętność samodzielnej analizy różnego rodzaju dokumentów oraz sporządzania projektów opinii i stanowisk z nimi związanymi,

8) umiejętność wypowiadania się wobec różnych zbiorowości i mediów,

9) minimalny 5-letni staż pracy, preferowany staż na kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji państwowej i samorządowej lub w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

10) dobra znajomość niezbędnych przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) wysoka kultura osobista,

2) odporność na stres,

3) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność i komunikatywność,

4) znajomość języków obcych (będzie dodatkowo preferowana),

5) dyspozycyjność (także w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych).

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1) reprezentowanie Związku w Sejmie RP i Senacie RP poprzez uczestnictwo w posiedzeniach komisji, podkomisji i doraźnych zespołów roboczych,

2) uczestniczenie w pracach zespołów roboczych oraz sesjach plenarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST),

3) przygotowywanie projektów opinii i stanowisk odnoszących się do projektów aktów legislacyjnych parlamentarnych i rządowych,

4) przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, zgromadzeń ogólnych Związku i kongresów gmin wiejskich informacji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Związek projektów opinii i stanowisk w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Związku i Sekretarza Generalnego,

5) wspieranie członków Zarządu Związku w ich pracach w parlamencie i KWRiST,

6) uczestniczenie w posiedzeniach organów Związku w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Związku,

7) reprezentowanie Związku w miejscu i zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Związku,

8) czynne uczestniczenie w procesie utrzymywania kontaktów z gminami członkowskimi Związku oraz w procesie pozyskiwania nowych członków.

Szczegółowe zadania tematyczne wykonywane na stanowisku:

1) współpraca z Sekretarzem Generalnym w przygotowaniu dokumentów i materiałów na posiedzenia Zarządu Związku,

2) dokumentowanie posiedzeń Zarządu Związku (protokoły, informacje medialne, itp.),

3) czynne uczestniczenie w procesie opiniowania projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów i dokumentów związanych z: infrastrukturą, rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich,  gospodarką przestrzenna, gospodarką wodną, transportem publicznym i drogami publicznymi, zarządzaniem kryzysowym oraz obronnością, ochroną zdrowia i sprawami socjalnymi.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6) inne dokumenty (bądź ich kserokopie) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7) ewentualne listy referencyjne i polecające kandydata,

8) oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu dla celów niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ZGWRP ds. legislacyjnych i programowych.

Składanie dokumentów:

Oferty prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP lswietalski@zgwrp.pl do dnia 29 listopada 2019r.