Publikacje dla uczestników projektu Nasza Przestrzeń

Jędrek Godlewski, 13 stycznia 2019 (15:11)

 

W publikacji „Konsultacje planu miejscowego. Instrukcja obsługi” przedstawiamy proces konsultacji z perspektywy dwóch najważniejszych naszym zdaniem uczestników: z jednej strony przedstawiciela gminy, czyli urzędnika odpowiedzialnego za planowa-nie przestrzenne lub prowadzenie konsultacji społecznych, a z drugiej strony – z perspektywy lidera lokalnej społeczności, którym w tym przypadku najczęściej będzie sołtys albo sołtyska. Opisujemy więc proces formalny, w którym najważniejszą rolę odgrywa urzędnik/urzędniczka i proces społeczny, animowany przez sołtysa/sołtyskę. Do publikacji dołączony jest plakat informujący, jak z mieszkańcami przygotować plan miejscowy.

 

Od kilku lat w ramach projektu „Nasza przestrzeń” pomagamy samorządom zaangażować mieszkańców w dyskusje nad dokumentami planistycznymi. Podczas licznych wizyt w gmi­nach zaobserwowaliśmy, że urzędnicy i urzędniczki często nie doceniają, jak ważne jest sku­teczne poinformowanie mieszkańców o planowanych działaniach. Postanowiliśmy więc napisać poradnik, który wskaże najlepsze praktyki i najbardziej optymalne sposoby informowania ludzi o działaniach samorządów. Pobierz poradnik „Wszystko jasne”.

 

 

 

W Niezbędniku moderatorki chcemy się razem z tobą zastanowić, jak przygotować dobre spotkanie konsultacyjne. Przeanalizujemy kolejne kroki, które trzeba podjąć, aby osiągnąć jego zakładany cel. Wspólnie rozważymy, czy warto zatrudnić osobę prowadzącą takie spotkanie, i pomyślimy, jak się przygotować, aby poprowadzić je samodzielnie.

 

 

 

Publikacja powstała z myślą o działaczach samorządowych i lokalnych liderach, jak również mieszkańcach polskich wsi, budujących nowe domy oraz wszystkich tych, którzy chcą w poprawny sposób kształtować swoje otoczenie. Aby wyrobić sobie odpowiedni stosunek do wiejskiego dziedzictwa, a następnie właściwie to dziedzictwo zagospodarować, należy zająć się następującymi kwestiami: inwentaryzacją (co to jest?); waloryzacją (jakie to jest?); wytycznymi (co zrobić?); planem (jak to zrobić?).

 

 

Poradnik „Jak się przygotować do powodzi?” powstał w ramach projektu „Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowy” prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi w latach 2014-2015.

Na podstawie zebranych doświadczeń został opracowany poradnik „Jak się przygotować do powodzi?” ułatwiający społecznościom wiejskim zrozumienie znaczenia partycypacji publicznej w zapobieganiu skutkom i minimalizowaniu strat powodziowych.

 

 

Poradnik adresowany jest do mieszkańców a zwłaszcza sołtysów oraz do lokalnych samorządów, w tym gminnych zespołów zarządzania kryzysowego. Całościowo obejmuje zagadnienia powodzi z punktu widzenia obywateli i władzy.

 

 

 

Dr Marian Magdziak, urodzony w 1930 roku architekt, emerytowany profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej przygotował publikację „Od chłopskiej chałupy do domu współczesnego rolnika” dotyczącą przemian w architekturze wiejskiego domostwa: od ubogiej i ciasnej chaty z początku XX wieku po dzisiejsze domy rolników.

Publikacja obejmuje okres po uwłaszczeniu chłopów, w którym mieszkańcy wsi samodzielnie mogli kształtować swoje środowisko zamieszkania według swojej woli i na miarę swojego statusu materialnego. Książka cytuje unikalne relacje, pamiętniki samych chłopów, jak i architektów. Obfituje w rysunki i szkice wiejskich domów, wykonane także przez samego autora.

 

 

Każde miejsce opowiada swoją historię

Opracowanie „Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim” jest wspólnym dziełem osób związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, ale głównie architektów, etnografów, archeologów i przedstawicieli wielu innych dziedzin związanych z dziedzictwem kulturowym wsi. Celem książki jest uświadomienie Czytelnikowi, czym jest dziedzictwo kulturowe wsi polskiej, jakie wartości ze sobą niesie, jak należy je chronić i jak można je wykorzystać. Książka adresowana jest do decydentów rządowych, do władz samorządowych, lokalnych liderów i przedsiębiorców, nauczycieli i wychowawców, uczniów i studentów – mieszkańców swoich małych ojczyzn. Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy. Wydanie sfinansowane przez Fundację Wspomagania Wsi.

 

 

Publikacja „Rzecz o dziedzictwie na wsi” ma inspirować do podejmowania konkretnych działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Opowiada o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków. Kierujemy tę książkę przede wszystkim do wspólnot lokalnych, a więc do władz samorządowych, do organizacji, do liderów, i wreszcie do każdego, kto choć przez chwilę poczuł się spadkobiercą wszystkiego tego, co nas otacza.