Konsultacje w Łomazach - Nasza Przestrzeń II

Pustostan zamienią na inkubator przedsiębiorczości

Jędrek Godlewski, 13 listopada 2017 (16:25)
Gmina Łomazy w woj. lubelskim stopniowo się wyludnia. W sołectwach przybywa pustostanów, ale te... nie popadają w ruinę! Wójt Jerzy Czyżewski ma pomysł, jak je zagospodarować i jak uporządkować przestrzeń gminy. Zanim do pracy ruszyły spychacze, zapytano mieszkańców o zdanie.

Populacja gminy Łomazy skurczyła się w latach 2005-2015 o 7 proc. Prognozy też nie napawają optymizmem. Do 2025 r. ubędzie kolejne 3,5 proc. Wraz ze spadkiem zaludnienia, przybywa pustostanów.

– Wiele lat temu w każdej miejscowości funkcjonowała szkoła, dzisiaj zostały puste budynki. Część została sprzedana, a inne są niewykorzystane. W jednym chcielibyśmy otworzyć środowiskowy dom samopomocy, w którym zatrudnienie mogłyby znaleźć osoby z niepełnosprawnościami – powiedział Jerzy Czyżewski.

Konsultacje w Łomazach - Nasza Przestrzeń II

Chodzi m.in. o miejscowości Koszoły, Dubów i Studzianka, gdzie w starych szkołach planowane są również takie inwestycje, jak muzeum czy ośrodki integrujące osoby starsze. Natomiast na terenach po dawnej Spółdzielni Usług Rolnych, które przejęła gmina, ma powstać inkubator przedsiębiorczości. Nowe inwestycje będą obejmować także utworzenie Studziańskiego Parku Krajobrazowego, budowę elektrowni wiatrowych czy infrastruktury dla sportu i rekreacji. Zanim przystąpiono do pracy, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami.

Konsultacje w Łomazach - Nasza Przestrzeń II

– Narzucanie ludziom czegoś, z czego by nie korzystali, nie jest dobrym pomysłem. Szczególnie, że później inwestycję, na którą nie ma popytu, trzeba utrzymać. Dlatego konsultacje są tak ważne – przyznał Jerzy Czyżewski.

Gmina Łomazy uczestniczy w programie Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza Przestrzeń”, w którym pod okiem specjalistów konsultowane jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łomazy.

Co najważniejsze dzięki wsparciu Fundacji konsultacje te odbywają się wcześniej niż nakazuje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dzielą się też na cztery etapy, dzięki czemu urzędnicy mogą szybciej i dokładniej rozpoznać problemy gminy.

Konsultacje w Łomazach - Nasza Przestrzeń II

W ramach konsultacji w gminie Łomazy zorganizowano spotkania z mieszkańcami w pięciu sołectwach. Podczas spacerów badawczych połączonych z mapowaniem przestrzeni mieszkańcy mieli okazję porozmawiać o problemach, potrzebach oraz pomysłach związanych z użytkowaniem projektowanego centrum Łomaz. Na rozłożonych zdjęciach satelitarnych kolorowymi karteczkami nanosili propozycje zmian. Oprócz lotnisk i basenów pojawiły się też konkretne postulaty: naprawa lub budowa chodnika i ulicy, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez jezdnię, czy stworzenie miejsc do uprawnia sportu i rekreacji.

Konsultacje w Łomazach - Nasza Przestrzeń II

Włodarze Łomaz do debaty zaprosili też młodzież i nie jest to pierwszy raz, kiedy pytano ją o zdanie. Z powołaną w zeszłym roku młodzieżową radą gminy konsultowane są sprawy dotyczące najmłodszych mieszkańców. Teraz dzieci zabrały głos przy okazji konsultacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łomaz. Swoje pomysły przedstawiły na własnoręcznie zrobionych makietach. Wójtowi podoba się świeże spojrzenie młodych. Choć szanse na zbudowanie skate parku są raczej nikłe, z pewnością pojawi się więcej infrastruktury sportowej, jak siłownie plenerowe.

Obecnie mieszkańcy gminy Łomazy mogą składać wnioski do konsultowanych dokumentów planistycznych.

Jak działa Nasza Przestrzeń II

Do projektu zapraszamy samorządy do 20 tys. mieszkańców, które planują albo już rozpoczęły procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wspólnie z urzędnikiem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w gminie określamy cele konsultacji, ich zakres i dobieramy narzędzia. Tworzymy też budżet oraz harmonogram, a następnie przekazujemy grant.

W ramach współpracy z Fundacją zapraszamy też na dwudniowe spotkanie, na którym wspólnie przeprowadzamy diagnozę sytuacji planistycznej (np. powody przystąpienia do planu, obszary) i społecznej (np. kto mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną przyjęte rozwiązania). Następnie wybieramy tematy, które faktycznie warto omówić i ustalić z mieszkańcami.

***

Zapraszamy kolejne samorządy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń”. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotyp programu Nasza Przestrzeń