Wójt gminy Grudusk

Tereny gminy muszą być atrakcyjne. Czyli jakie?

Jędrek Godlewski, 13 lipca 2017 (16:27)
W ramach programu Nasza Przestrzeń II do siedziby Fundacji Wspomagania Wsi zaprosiliśmy przedstawicieli gminy Grudusk. Zastanowiliśmy się, jak skutecznie przeprowadzić konsultacje społeczne dokumentów planistycznych w gminie, żeby pogodzić potrzeby różnych grup mieszkańców.

Gmina Grudusk leży w północnej części woj. mazowieckiego i w większości składa się z użytków rolnych. Lasów jest niewiele, okolice obfitują w pola uprawne. Powstaje też wiele chlewni, kurników i obór. Z obecności tych ostatnich nie zawsze zadowoleni mogą być mieszkańcy.

Władze gminy zdają sobie sprawę, że tego typu inwestycje wzbudzają wiele kontrowersji ze względu na odór. Planowane konsultacje mają dotyczyć wyznaczenia terenów dla chlewni, kurników czy obór, które satysfakcjonowałyby zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców.

To zadanie nie zawsze jest łatwe. Próba zablokowania budowy chlewni lub fermy w określonym miejscu może spotkać się ze sprzeciwem właścicieli hodowli. W tym wypadku w uzyskaniu konsensusu może pomóc proces mediacji. Ambicją wójta jest wysłuchanie potrzeb różnych grup mieszkańców oraz jak najlepsze przełożenie ich na zapisy planu miejscowego.

Kolejnym tematem konsultacji społecznych będzie też zagospodarowanie przestrzeni w sołectwach. W przypadku wsi Leśniewo rozmowy dotyczyć będą wyznaczeniu atrakcyjnych terenów pod zabudowę mieszkaniową. W innych miejscowościach dyskusji poddana będzie wysokość budynków czy ich położenie na działce, co pozwoli na lepsze ukształtowanie krajobrazu w każdym z sołectw. Konsultacje będą poświęcone także zagospodarowaniu miejsc wspólnych.

Jak działa Nasza Przestrzeń II?

Do projektu zapraszamy samorządy do 20 tys. mieszkańców, które planują albo już rozpoczęły procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wspólnie z urzędnikiem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w gminie określimy cele konsultacji, ich zakres i dobierzemy narzędzia. Stworzymy też budżet oraz harmonogram, a następnie przekażemy grant.

W ramach współpracy z Fundacją zapraszamy też na dwudniowe spotkanie do siedziby FWW. Wspólnie przeprowadzimy diagnozę sytuacji planistycznej (np. powody przystąpienia do planu, obszary) i społecznej (np. kto mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną przyjęte rozwiązania). Następnie wybierzemy tematy, które faktycznie warto omówić i ustalić z mieszkańcami.

***

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń” kolejne samorządy. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.