Nasza wieś naszą szansą

W latach 2000-2008 Fundacja Wspomagania Wsi przeprowadziła 9 konkursów dotacyjnych zatytułowanych „Nasza wieś naszą szansą” (wcześniej „Nasz sposób na biedę na wsi”). Myślą przewodnią konkursów było pytanie:  „Co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim?”

Aby wziąć udział w konkursie lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne zgłaszały projekty, których celem była aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miast do 6 tysięcy mieszkańców. Założeniem działań podejmowanych w dotowanych projektach było przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekty te były realizowane.

Realizowane działania ograniczały przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizowały i angażowały mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia. W konkursach wspierane były działania mające charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszących wymierne i trwałe efekty. W dofinansowanych  działaniach wykorzystywano lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne. Na konkursy można też było zgłaszać propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszących wymierne i trwałe efekty, wpływające na poprawę stanu środowiska naturalnego.

W ciągu 9 lat realizacji programu konkursowego dofinansowano 237 projektów przeznaczając na to 2 183 031 zł, w tym ze środków FWW 1 993 531 zł. Program był współfinansowany przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE w kwocie 91 000 zł (w latach 2000-2007, Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP w kwocie 93 500 zł (w roku 2004) oraz Narodowy Bank Polski w kwocie 5 000 zł (w roku 2005).

„Na Szlaku Zamków Gotyckich i Wsi Sztumskich” – Sołectwo Koślinka

„Szansą na rozwój również nasz wieś” – Sołectwo Wierzbowo

„Wioska przygody” – Sołectwo Przygodziczki


„Nie samym chlebem żyjemy” – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Markuszów


„Nie samym chlebem żyjemy” – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Markuszów


„Wypożyczalnia kajaków” – Gminne Stowarzyszenie Sportu i Turystyki w Rzeczenicy

„Jaki pan taki kram – jaki kram taka Lipnica” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipnica, Małe Pułkowo, Wielkie Pułkowo, Sokoligóra „Mała Ojczyzna” w Lipnicy

„Jaki pan taki kram – jaki kram taka Lipnica” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipnica, Małe Pułkowo, Wielkie Pułkowo, Sokoligóra „Mała Ojczyzna” w Lipnicy


„Z Eko Torbą kupujemy, z Eko Fartuchem grilujemy” – Fundacja Regionalna Kaszubskie Barwy