Program „Lepsza Szkoła”

Program prowadzony był w 2001 roku. Jego celem było wsparcie gmin w dążeniu do polepszenia warunków nauki w gminnych szkołach.

W ramach programu udzielane były kredyty na dokończenie rozpoczętych inwestycji szkolnych oraz remonty. Zgodnie z programem, kredyty udzielane były do wysokości 50% kosztów inwestycji, lecz nie wyższe niż 1.000.000 zł, przy oprocentowaniu równym 0,5 stopu redyskonta NBP.

Do realizacji programu wybrano 24 gminy, w których zakończenie inwestycji przypadało na sierpień 2001. Łączna suma kredytów zamknęła się kwotą 8.847.000 zł.