Przygotujmy się razem!

Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym.

Projekt  „Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym” prowadzony był  przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE od kwietnia 2014r. do listopada 2015r.

Projekt realizowany był na terenie gminy Wilków (woj. lubelskie), prawie całkowicie zalanej w powodzi w 2010 roku. Podczas projektu mieszkańcy gminy przygotowywani byli do konsultacji społecznych w ramach Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Ogólnopolskie konsultacje prowadzone były do 31 lipca 2015 r. Więcej o PZRP znajduje się na stronie http://www.powodz.gov.pl/.

Film zrealizowała firma Screen Media (producent Tomasz Fabiszewski, scenariusz Sebastian Czech, kierownik produkcji Tomasz Matynia, zdjęcia i montaż Stanisław Patejko, zdjęcia lotnicze Piotr Kasztankiewicz)

W ramach projektu przeszkolono 20 wolontariuszy, w tym 10 z terenu gminy Wilków. Przeszkoleni wolontariusze konsultacji powodziowych, we współpracy z samorządem i gminnym zespołem kryzysowym, wprowadzili sołtysów i mieszkańców gminy Wilków w tematykę zarządzania ryzykiem powodziowym i edukacji powodziowej. Zorganizowali dla nich otwarte warsztaty i wykłady, podczas których prezentowane były mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. W celu zobrazowania problemu powodzi i ułatwienia mieszkańcom dyskusji podczas spotkań demonstrowano symulacje zalania wodą na trójwymiarowym modelu gminy Wilków, do którego mogłoby dojść w przypadku przerwania wałów w różnych miejscach. To pomogło uświadomić zagrożenie wynikające z faktu mieszkania nad rzeką i konieczność sporządzenia planów powodziowych dla domu/gospodarstwa, a także różnych obiektów gospodarczych i użyteczności publicznej.

Spotkania te miały na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników przyszłych konsultacji PZRP. Ułatwiły mieszkańcom zabieranie głosu w dyskusji oraz przygotowanie i przedstawienie własnych propozycji rozwiązań do tworzonych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Spotkania były prowadzone także pod okiem specjalistów, zajmujących się planowaniem przestrzennym, dialogiem społecznym, hydrologią i zarządzaniem kryzysowym. Obecny był także psycholog społeczny.

Na podstawie zebranych doświadczeń został opracowany poradnik „Jak się przygotować do powodzi?” ułatwiający społecznościom wiejskim zrozumienie znaczenia partycypacji publicznej w zapobieganiu skutkom i minimalizowaniu strat powodziowych. Zapraszamy do czytania i rozpowszechniania!
„Porozmawiajmy o powodzi. Poradnik dla aktywnych mieszkańców terenów zagrożonych powodzią” to druga, godna polecenia publikacja powstała w ramach projektu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://przygotujmysierazem.pl/

 

Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).