Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i agroturystyki

W wybranych latach między 2000 a 2010 rokiem Fundacja Wspomagania Wsi prowadziła programy szkoleniowe w dziedzinie małej przedsiębiorczości, szczególnie prowadzenia działalności agroturystycznej na terenach wiejskich.

Szkolenia prowadzone były na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski Wschodniej i Północno-Wschodniej. Uczestnikami tego programu były głównie osoby zwalniane z zakładów pracy, absolwenci szkół średnich, a także rolnicy posiadający praktykę w tej działalności, zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie obsługi gastronomicznej oraz wzbogaceniem oferty o elementy dziedzictwa kulturowego

W szkoleniach szczególny nacisk kładziono na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i wykorzystanie zasobów naturalnych oraz architektoniczno-kulturowych polskiej wsi. Duże zainteresowanie wśród uczestników szkolenia budziła produkcja pamiątek oparta na tradycyjnych wzorach rękodzielniczych, co również było przedmiotem szkolenia kwaterodawców wiejskich. Od 2007 roku szkolenia objęły także tematykę systemu HACCP i interpretacji regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia w gospodarstwach agroturystycznych. Od 2007 roku znacząca część szkoleń skierowana była do pszczelarzy z regionu podlaskiego i zawierała tematy związane z produkcją wysokiej jakości miodu i innych produktów pszczelich, które mogłyby uatrakcyjnić pobyt w gospodarstwie agroturystycznym.

Po zakończonych szkoleniach uczestnicy mogli ubiegać się o pożyczki Fundacji Wspomagania Wsi,  jeśli tylko zdecydowali się na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub agroturystycznej i zamieszkiwali na obszarze objętym programem.

Łącznie w tym programie przeprowadzono 387 szkoleń dla 9 273 osób.

Dodatkowo w latach 2008-2010 prowadzony był projekt „Proekologiczny rozwój sektora usług turystycznych w Polsce Wschodniej”. Wsparcie finansowe projektu pochodziło ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Geograficznego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych) jak również ze środków własnych Fundacji Wspomagania Wsi.

Celem projektu była ekologizacja usług turystyki wiejskiej w regionie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Mielnickiej. Zaplanowane działania zawierały szkolenia usługodawców turystycznych, liderów organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych i mieszkańców wsi oraz szeroką promocję oferty turystycznej. Projekt był realizowany w partnerstwie z samorządem Bornholmu (Dania) oraz Białowieskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Żubr” i Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Puszcza Mielnicka”.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania przeznaczone dla usługodawców turystycznych, mieszkańców wsi i pracowników samorządów z powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego:

  1. 26 szkoleń dotyczących nauki rękodzielnictwa związanego z dziedzictwem kulturowym regionu. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 271 osób.
  2. 2 wyjazdy studyjne do Danii, dotyczące organizacji turystyki przyjaznej środowisku, w których uczestniczyło 30 osób.
  3. Opracowano i wydrukowano mapę turystyczną regionu w nakładzie 4000 egz.
  4. Opracowano i wydrukowano przewodnik turystyczny zawierający szczegółowy opis szlaków turystycznych, atrakcji przyrodniczych i kulturowych, z informacją w języku niemieckim i angielskim, w nakładzie 2000 egz.
  5. Międzynarodowy plener malarski „Przyroda Polski Wschodniej”. Prace poplenerowe zaprezentowano na 5 wystawach w regionie i Warszawie.
  6. Seminarium dotyczące różnych aspektów proekologicznego rozwoju sektora usług turystyki wiejskiej w Polsce Wschodniej, w którym uczestniczyły 84 osoby.

Projekt przyczynił się do zmian w podejściu kwaterodawców do własnego gospodarstwa jako miejsca, w którym można i należy stosować współczesne rozwiązania techniczne zmniejszające negatywny wpływ działalności turystycznej na środowisko. Zwiększyła się aktywność samorządów w zakresie tworzenia aktywnej i przyjaznej środowisku oferty turystyki. Wzrósł poziom zaufania społecznego do regionalnych organizacji pozarządowych, będących partnerami Fundacji w realizacji projektu. Rozbudzona została aktywność instytucji i organizacji lokalnych w zakresie podejmowania działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych i regionalnych.

Za uczestnictwo w realizacji projektu Stowarzyszenie Agroturystyczne „Puszcza Mielnicka” otrzymało wyróżnienie w konkursie „Inicjatywa Społeczna Roku 2009”, ogłoszonym przez wojewodę podlaskiego, zaś prezes stowarzyszenia – Jerzy Śnieżko (pracownik Fundacji w okresie realizacji projektu) otrzymał z rąk marszałka województwa podlaskiego, Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego  przyznaną zasłużonym mieszkańcom Ziemi Mielnickiej, za wybitne zaangażowanie w promocję i rozwój terenów nadbużańskich.