Gdy droga ma przejść przez prywatne działki

Jędrek Godlewski, 22 maja 2018 (9:50)
W gminie Radziejowice (woj. mazowieckie) istnieją obecnie 63 plany zagospodarowania przestrzennego. To dużo jak na obszar liczący nieco ponad 80 km kw. Urzędnicy chcą uporządkować sytuację planistyczną i o zdanie pytają mieszkańców.

W gminie Radziejowice (woj. mazowieckie) coraz rzadziej eksploatuje się grunty rolne zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Rośnie za to liczba mieszkańców, a rozproszona zabudowa mieszkalna ustępuje zwartej, przez co coraz wyraźniej zaczęto dostrzegać potrzebę budowy nowej drogi.

Inwestycja ma być zrealizowana na terenie dwóch sołectw – Korytów i Korytów A – i będzie wiązać się ze zmianą przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe. W rezultacie nowa droga ma przebiegać przez prywatne działki.

Zanim do akcji wkroczą buldożery, władze Radziejowic postanowiły swój pomysł skonsultować z mieszkańcami. W tym celu gmina przystąpiła do programu Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza Przestrzeń”, w ramach którego pod okiem specjalistów konsultowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Korytów i Korytów A.

Co najważniejsze dzięki wsparciu Fundacji konsultacje odbywają się wcześniej niż nakazuje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zanim projekt dokumentu planistycznego trafi do szeregu instytucji opiniujących i uzgadniających. Dzięki temu urzędnicy mogą szybciej i dokładniej rozpoznać problemy gminy i mieszkańców, a następnie uwzględnić je w projekcie planu.

Konsultacje zaczęto pod koniec 2017 roku. W obydwu sołectwach przeprowadzono warsztaty konsultacyjne. Mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się o powodach przystąpienia do zmian dokumentów, poznać kilka wariantów przebiegu nowej drogi dzięki pracy na mapach oraz zaproponować własne pomysły dotyczące nowej trasy.

Temat wzbudził żywe zainteresowanie wśród mieszkańców. Na spotkaniach w sołectwach pojawiło się łącznie ok. 90 osób. Wśród komentarzy słychać było głosy, że warunkiem  powodzenia  będzie  porozumienie sąsiedzkie, bez którego przyjęte w planie rozwiązania nie mogą być realizowane.

W marcu 2018 r. odbyły się kolejne warsztaty z mieszkańcami Korytowa i Korytowa A. Tym razem mieli okazję zapoznać się z projektantem, który przedstawiał koncepcję przebiegu drogi uzupełnioną o rozwiązania zaproponowane przez mieszkańców na wcześniejszych spotkaniach.

Podobnie jak poprzednio, zainteresowani pracowali na szczegółowych mapach okolicznych terenów. Mogli też zgłaszać na bieżąco swoje uwagi do przedstawionych rozwiązań. Proces konsultacyjny ma zakończyć się pod koniec czerwca 2018 r., kiedy to projekt dokumentu trafi na Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Jak działa Nasza Przestrzeń II

Do projektu zapraszamy samorządy do 20 tys. mieszkańców, które planują albo już rozpoczęły procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wspólnie z urzędnikiem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w gminie określamy cele konsultacji, ich zakres i dobieramy narzędzia. Tworzymy też budżet oraz harmonogram, a następnie przekazujemy grant.

W ramach współpracy z Fundacją zapraszamy też na dwudniowe spotkanie, na którym wspólnie przeprowadzamy diagnozę sytuacji planistycznej (np. powody przystąpienia do planu, obszary) i społecznej (np. kto mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną przyjęte rozwiązania). Następnie wybieramy tematy, które faktycznie warto omówić i ustalić z mieszkańcami.

***

Zapraszamy kolejne samorządy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń”. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotyp programu Nasza Przestrzeń