Pożyczki na rozwój
Twojej firmy

sprawdź!

Korzystne
oprocentowanie

od 2,61%

Kalkulator pożyczkowy

40000 10000
liczba miesięcyz dwumiesięczną karencją
48 miesięcy 12 miesięcy

Aby skorzystać z kalkulatora
wybierz województwo

Zaznacz warunki, które
odpowiadają Twojej sytuacji

Nasi pożyczkobiorcy

Wrzucił kamień do ogrodu

Buduje grille oraz wędzarnie pod chmurką.
Do tego celu używa naturalnego kamienia. Jest mistrzem w swoim fachu.

Galeria pożyczkobiorcówPoznaj pożyczkobiorcę

Warunki udzielania pożyczki zależą od programu, który prowadzimy
w danym województwie.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 30 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – od 30 001 zł do 50 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
 • pożyczki udzielane są na okres 36 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty): dla pożyczek do 30 000 zł i na okres do 48 miesięcy dla pożyczek od 30 001 zł do 50 000 zł
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek .

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych
 • notarialny akt dobrowolnego poddania się egzekucji

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.

W zakładce Do pobrania znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

NOWY PROGRAM POŻYCZKOWY  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Fundacja Wspomagania Wsi wraz z współpracującymi doradcami pożyczkowymi zaprasza przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego do skorzystania z oferty pożyczkowej na rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zainteresowani pomocą finansową przedsiębiorcy mogą w ciągu najbliższych 2 lat otrzymać nawet 3 pożyczki o wysokości do 100 000 tys. zł. każda.

Pożyczki przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikrofirmy prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i istniejące na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Pożyczki udzielane są na:

 1. cele inwestycyjne związane, z budową lub rozbudową przedsiębiorstwa, wzmocnieniem jego podstawowej działalności, zwiększeniem zdolności produkcyjnych/usługowych np. z tworzeniem nowych miejsc pracy, z zakupem maszyn lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, wchodzeniem na nowe rynki produktowe,
 2. uzupełnienie środków obrotowych do wysokości 50% pożyczki – zakup towarów handlowych, zakup surowców do produkcji i usług, zakup usług zewnętrznych bezpośrednio związanych z realizacją przedsięwzięcia

Możliwe jest również finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10% kwoty pożyczki.

Maksymalna karencja w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Okres ten może jednak być wydłużony dla przedsiębiorstw działających krócej niż 3lata lub działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną części przedsiębiorców spowodowaną epidemią covid 19 wprowadzono  dodatkowe udogodnienia w regulaminie udzielania pożyczek:

Możliwe jest wydłużenie karencji w spłacie rat pożyczki o kolejne 6 m-cy ( tj. do maksimum 12 miesięcy) na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy.  Zasada ta obowiązuje do 31.12.2020 r.

Wysokość oprocentowania ustalana jest na warunkach:

  1. rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej z dnia udzielenia pożyczki oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C14 z 19.01.2008 r. lub komunikatu zastępującego), po analizie ryzyka niespłacenia pożyczki. Marża  związana z wyżej wymienionym ryzykiem może wynosić od 1 % do 2 %.
  2. preferencyjnych w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata i inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji tutaj  http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/06/charakterystyka-obszarow-inteligentnych-specjalizacji-dla-projektow-w-ramach-rpo-wk-p.pdf,
 1. 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia dla Inwestycji w przedsięwzięcie realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata,
 2. stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia dla
  Inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-
  pomorskiego.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną części przedsiębiorców spowodowaną epidemią covid 19 wprowadzono  dodatkowe udogodnienia w regulaminie udzielania pożyczek:
Wysokość  oprocentowania na warunkach rynkowych może ulec zmniejszeniu również  dla pożyczkobiorców działających na rynku od 3 do 5 lat na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy  Zasada obowiązuje do 31.12.2020 r.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Pożyczkowymi :

 • Marek Mądrowski  – Lokalny Punkt Obsługi Klienta, tel. 692 207 168,

 • Stanisław Pałkowski – Lokalny Punkt Obsługi Klienta, tel. 509 575 551,

 • Janusz Chudyk – Lokalny Punkt Obsługi Klienta, tel. 600 891 479,

 • Bogusław Piernik – tel. 604 797 311.

lub bezpośrednio z biurem Projektu w Warszawie, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa  z

 • Anną Kosidło, akosidlo@fww.pl, tel. 22 636 25 70 do 75
 • Wojciechem Chmielem, chmiel@fww.pl, tel. 22 636 25 70  do 75

Dokumenty do pobrania:

Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw Płynność

Pożyczki  płynnościowe  udzielane są w celu umożliwienia przedsiębiorstwu utrzymania bieżącej płynności finansowej, jeśli tymczasowo straciło ją z powodu COVID-19.


Wniosek o pożyczkę powinien zawierać elementy biznes planu przedsiębiorcy, w którym określi on harmonogram osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Pożyczka do 100 tys. zł (możliwe max. 2 pożyczki dla jednego przedsiębiorstwa)
 • Oprocentowanie 0%
 • Do 6 m-cy karencji
 • Okres spłaty do 72 m-cy
 • Czas na wydatkowanie i rozliczenie środków 180 dni
 • Pożyczką można sfinansować wydatki powstałe od 1 lutego 2020 r.
 • Zabezpieczenie – weksel własny in blanco
 • Od pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Pożyczkowymi :

 • Marek Mądrowski  – Lokalny Punkt Obsługi Klienta, tel. 692 207 168,
 • Stanisław Pałkowski – Lokalny Punkt Obsługi Klienta, tel. 509 575 551,
 • Janusz Chudyk – Lokalny Punkt Obsługi Klienta, tel. 600 891 479,
 • Bogusław Piernik – tel. 604 797 311.

lub bezpośrednio z biurem Projektu w Warszawie, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa  z

 • Anną Kosidło, akosidlo@fww.pl, tel. 22 636 25 70 do 75
 • Wojciechem Chmielem, chmiel@fww.pl, tel. 22 636 25 70  do 75

Dokumenty do pobrania:

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 30 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – od 30 001 zł do 50 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
 • pożyczki udzielane są na okres 36 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty): dla pożyczek do 30 000 zł i na okres do 48 miesięcy dla pożyczek od 30 001 zł do 50 000 zł
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek .

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych
 • notarialny akt dobrowolnego poddania się egzekucji

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.

W zakładce Do pobrania znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 30 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – od 30 001 zł do 50 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
 • pożyczki udzielane są na okres 36 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty): dla pożyczek do 30 000 zł i na okres do 48 miesięcy dla pożyczek od 30 001 zł do 50 000 zł
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek .

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych
 • notarialny akt dobrowolnego poddania się egzekucji

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.

W zakładce Do pobrania znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 30 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – od 30 001 zł do 50 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
 • pożyczki udzielane są na okres 36 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty): dla pożyczek do 30 000 zł i na okres do 48 miesięcy dla pożyczek od 30 001 zł do 50 000 zł
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek .

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych
 • notarialny akt dobrowolnego poddania się egzekucji

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.

W zakładce Do pobrania znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 30 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – od 30 001 zł do 50 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
 • pożyczki udzielane są na okres 36 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty): dla pożyczek do 30 000 zł i na okres do 48 miesięcy dla pożyczek od 30 001 zł do 50 000 zł
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek .

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.

W zakładce Do pobrania znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 30 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – od 30 001 zł do 50 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
 • pożyczki udzielane są na okres 36 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty): dla pożyczek do 30 000 zł i na okres do 48 miesięcy dla pożyczek od 30 001 zł do 50 000 zł
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek .

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych
 • notarialny akt dobrowolnego poddania się egzekucji

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.

W zakładce Do pobrania znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”) na cele inwestycyjne i uzupełnienie środków obrotowych;
 • pożyczki udziela się do kwoty:
  – 30 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy
  – od 30 001 zł do 50 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
 • pożyczki udzielane są na okres 36 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty): dla pożyczek do 30 000 zł i na okres do 48 miesięcy dla pożyczek od 30 001 zł do 50 000 zł
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek .

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych
 • notarialny akt dobrowolnego poddania się egzekucji

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich w/w województw (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.

W zakładce Do pobrania znajduje się wniosek o pożyczkę, regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Spełniasz wstępne wymagania,
Skontaktuj się w sprawie pożyczki

Przykro nam, w ramach obecnie prowadzonych programów
nie możemy zaproponować Ci pożyczki

Skontaktuj się z doradcą w Twoim regionie

Brak doradców w wybranych regionie

Stanisław Pałkowski

ul.Witosa 8/32
87-300 Brodnica

tel.(056) 498 65 58

kom. 509 575 551

spalkowski@fww.pl

Marek Mądrowski

ul. Leśna 9

88-330 Gębice

tel. 692 207 168

mmadrowski@gebice.pl

Janusz Chudyk

PPHU Agroserwis Janusz Chudyk

Redecz Kalny 54/7

87-890  Redecz Kalny

oraz

PPHU Agroserwis

ul. Lipowa 1B

87-890 Lubraniec

tel. 600 891 479

jchudyk@wp.pl

Bogumił Piernik

ul.  Sudecka 5/29

87-300 Brodnica

kom. 604 797 311

piernik@op.pl

Stanisław Pałkowski

ul.Witosa 8/32
87-300 Brodnica

tel.(056) 498 65 58

kom. 509 575 551

spalkowski@fww.pl

Przewodnicy Kredytowi Sp. z o.o.

Jan Biednik  i Konrad Koliński

ul. Powstania Listopadowego 4a/5

85-686 Bydgoszcz

Adresy e-mail:

jan.biednik@przewodnicykredytowi.pl

konrad.kolinski@przewodnicykredytowi.pl

Tel. Jan Biednik:  696 924 757

Tel. Konrad Koliński: 669 985 760

Marek Mądrowski

ul. Leśna 9

88-330 Gębice

tel. 692 207 168

mmadrowski@gebice.pl

Janusz Chudyk

PPHU Agroserwis Janusz Chudyk

Redecz Kalny 54/7

87-890  Redecz Kalny

oraz

PPHU Agroserwis

ul. Lipowa 1B

87-890 Lubraniec

tel. 600 891 479

jchudyk@wp.pl

Bogumił Piernik

ul.  Sudecka 5/29

87-300 Brodnica

kom. 604 797 311

piernik@op.pl

Stanisław Pałkowski

ul.Witosa 8/32
87-300 Brodnica

tel.(056) 498 65 58

kom. 509 575 551

spalkowski@fww.pl

Przewodnicy Kredytowi Sp. z o.o.

Jan Biednik  i Konrad Koliński

ul. Powstania Listopadowego 4a/5

85-686 Bydgoszcz

Adresy e-mail:

jan.biednik@przewodnicykredytowi.pl

konrad.kolinski@przewodnicykredytowi.pl

Tel. Jan Biednik:  696 924 757

Tel. Konrad Koliński: 669 985 760

Marek Mądrowski

ul. Leśna 9

88-330 Gębice

tel. 692 207 168

mmadrowski@gebice.pl

Janusz Chudyk

PPHU Agroserwis Janusz Chudyk

Redecz Kalny 54/7

87-890  Redecz Kalny

oraz

PPHU Agroserwis

ul. Lipowa 1B

87-890 Lubraniec

tel. 600 891 479

jchudyk@wp.pl

Bogumił Piernik

ul.  Sudecka 5/29

87-300 Brodnica

kom. 604 797 311

piernik@op.pl

Brak doradców w wybranych regionie

Tadeusz Kryk

ul. Królowej Jadwigi 66
22-300 Krasnystaw

tel.(082) 576 57 26
kom. 604 699 315
tadeusz.kryk@wp.pl

Andrzej Kwiatek

Rudnik Pierwszy 37
23-213 Zakrzówek

kom. 607 610 230 andrzejkwiatek@poczta.fm
Brak doradców w wybranych regionie

Mariusz Grygiel

ul. Nawsie Brzosteckie 132a,
39-230 Brzostek

kom. 608 478 265
marel@pro.onet.pl

Jadwiga Serafin

Iwkowa 725

32-861 Iwkowa

tel. 605 300 146

jadwigaserafin@interia.eu

Brak doradców w wybranych regionie
Brak doradców w wybranych regionie

Janusz Jakubowski

Słabuszewice 71,
27-540 Lipnik

kom. 602 336 301 jjsan@kki.net.pl

Mariusz Grygiel

ul. Nawsie Brzosteckie 132a,
39-230 Brzostek

kom. 608 478 265
marel@pro.onet.pl

Stanisław Garbaszewski

38-600 Lesko,
ul. Moniuszki 6
Filia: 38-500 Sanok,
ul. Kościuszki 37 (I piętro DH „Rolnik”)

tel.: 13 464 47 41
kom. 502 234 510
stanislaw.garbaszewski@interia.pl

Krzysztof Stańko

ul. Parkowa 1 oraz Rynek 1
37-530 Sieniawa

tel. kom. 667 524 873
e-mail: centrum.grosik@wp.pl

PROSPECT finanse S.C

Ewelina Łuc, Renata Schmidt
ul.Orłowicza 10, 37-500 Jarosław

tel. kom. 798660814, tel. kom. 602505768
prospect@onet.com.pl

Paweł Skwara

ul. Władysława Reymonta 39,
37-300 Leżajsk

kom. 692 603 665 pawelskwara@poczta.fm

Teresa Prokop

ul. Świerkowa 39
19-400 Kętrzyn

tel. (089) 751 45 26
kom. 512 112 071
teresaprokop@wp.pl

Mirosław Stepaniuk

Puchły 62

17-210 Narew

tel. 602 430 772

stepaniukm@poczta.onet.pl

Brak doradców w wybranych regionie
Brak doradców w wybranych regionie

Janusz Jakubowski

Słabuszewice 71
27-540 Lipnik

kom. 602 336 301
jjsan@kki.net.pl

Teresa Prokop

ul. Świerkowa 37
11-400 Kętrzyn

tel. (089) 751 45 26 kom. 512 112 071 teresaprokop@wp.pl

Jadwiga Kowalewska

ul.Pionierów 14/7
11-015 Olsztynek

kom. 607 840 382 kowalewskajadwiga@wp.pl

Bogumił Piernik

ul.  Sudecka 5/29

87-300 Brodnica

kom. 604 797 311

piernik@op.pl

Brak doradców w wybranych regionie
Brak doradców w wybranych regionie

* Podane kwoty są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego.