Statut

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną  Brzozowską notariuszem w Warszawie w dniu 25 czerwca 1998 r. za Rep. A Nr 2051/98, wskutek połączenia „Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę” ustanowionej przez Prymasa Polski aktem erekcyjnym z dnia 18 września 1987 roku (nr rej. 7000/87 Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie) i „Fundacji Rolniczej” ustanowionej również przez Prymasa Polski aktem erekcyjnym z dnia 13 marca 1991 roku (Rep. A III – 5622 Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie), działająca zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszym statutem, nosi nazwę „Fundacja Wspomagania Wsi”.

Paragraf 2

Fundacja może używać własnego znaku graficznego oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.

 

Paragraf 3

1.       Fundacja ma osobowość prawną.

2.       Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

Paragraf 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Paragraf 5

1.      Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami R.P.

 

Paragraf 6

1.      Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Paragraf 7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

 

Paragraf 8

Celem Fundacji jest:

1.       Wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich między innymi poprzez:

1)        tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,

2)        rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej,

3)        zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę  gospodarki wodnej wsi.

2.       Poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi.

3.       Rozwój społeczny i kulturalny wsi.

4.       Rozwój oświaty wśród ludności wsi.

5.       Ochrona środowiska naturalnego.

6.       Wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii.

7.       Organizowanie opieki społecznej na wsi.

 

Paragraf 9

Fundacja realizuje cele, o których mowa w paragrafie 8 zgodnie z rocznymi programami działania.

 

Paragraf 10

 

1.      Pomoc dla mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie celów, o których mowa w paragrafie 8 Fundacja realizuje poprzez:

1)        udzielanie  ze środków  pieniężnych  Fundacji  kredytów przez  banki, z którymi Fundacja ma podpisane umowy o współpracy, na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie działalności objętej celami statutowymi,

2)        udzielanie dotacji lub zwrotnej pomocy finansowej na warunkach  preferencyjnych na realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 1,

3)        prowadzenie doradztwa techniczno-ekonomicznego,

4)        prowadzenie szkoleń, popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, organizowanie wymiany młodzieży,

5)        organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomaganych przedsięwzięć.

2.       Fundacja może wspomagać budowę szkół lub zakładać i prowadzić szkoły.

3.       Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w zakresie, o którym  mowa w paragrafie 8.

Paragraf 11

Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi dla realizacji celów Fundacji

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

Paragraf 12

1.      Fundusze fundacyjne, w jakie wyposażył Fundator „Fundację Wspomagającą Zaopatrzenie Wsi w Wodę” i „Fundację Rolniczą”, to jest 10.000 dolarów USA i 10.000 złotych, stają się funduszem Fundacji Wspomagania Wsi. Fundusze te przeznaczone są na działalność statutową,  z tym że kwota 10.000 złotych jest przeznaczona na cele wskazane w paragrafie 24.

2.      Majątek łączny obu fundacji, wg stanu funduszy własnych fundacji w ich bilansach na dzień 31 maja 1998 r. – w wysokości łącznej 88.600.101,80 złotych, staje się majątkiem „Fundacji Wspomagania Wsi”, która przejmuje wszystkie prawa i zobowiązania tych fundacji na zasadzie sukcesji uniwersalnej.

 

Paragraf 13

1.      Majątek Fundacji stanowi fundusz, o którym mowa w paragrafie 12, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2.      Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, oprócz majątku określonego w ust. 1 mogą pochodzić z:

1)        darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz dotacji i subwencji,

2)        odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

3)        dywidend i zysków z akcji i udziałów,

4)        dochodów z  majątku ruchomego i nieruchomego.

5)        dochodów z działalności gospodarczej.

3.       Fundacja może podejmować się gospodarowania powierzonymi jej funduszami, jeśli są one przeznaczone na realizację jej celów statutowych określonych w paragrafie 8.

 

IV. ORGANA FUNDACJI

Paragraf 14

Organami Fundacji są:

1.       Rada Fundacji

2.       Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

Paragraf 15

1.       Członkowie Rady Fundacji w liczbie co najmniej 5 osób powoływani są spośród osób zainteresowanych rozwojem wsi polskiej.

2.       Powoływanie nowych członków Rady oraz zmiany składu Rady następują w drodze uchwały Rady – na wniosek jej Przewodniczącego.

3.       Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony. Członkowie Rady powołani na czas kadencji 2007 – 2011 stają się członkami Rady powołanymi na czas nieoznaczony.

4.       Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków.

5.       Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1)        rezygnacji złożonej przez członka Rady na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,

2)        odwołania uchwałą samej Rady podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady,

3)        śmierci.

Paragraf 16

1.       Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1)        powoływanie i odwoływanie członków  Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,

2)        uchwalanie regulaminu działania Zarządu,

3)        określenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,

4)        przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,

5)        zatwierdzanie  preliminarza budżetu rocznego Fundacji,

6)        zatwierdzania programów działania Fundacji,

7)        zatwierdzanie zasad udzielania pomocy finansowej przez Fundację,

8)        podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:

–           kierunków, form i zakresu działalności gospodarczej,

–           udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych.

9)        podejmowanie decyzji w sprawie sprzedaży bądź kupna nieruchomości,

10)     w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu udzielanie upoważnień Zarządowi Fundacji w ściśle określonym zakresie i na czas ograniczony lub nieograniczony,

11)     dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

12)     ustalanie regulaminu działania Rady,

13)     podejmowanie decyzji w przedmiocie łączenia się z inną fundacją,

14)     podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.

2.       Działania wymienione w punktach 13 i 14 ust. 1 wymagają zatwierdzenia przez Prymasa Polski.

3.       Rada Fundacji w ramach zmian statutu nie może ograniczyć uprawnień Prymasa Polski wskazanych w paragrafach 27 i 28.

 

Paragraf 17

1.      Roczne sprawozdania finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 30 czerwca każdego roku.

2.      Sprawozdanie finansowe jest przesyłane Prymasowi Polski i ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Paragraf 18

1.      Rada zbiera się co najmniej 2 razy w roku.

2.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. Do ważności uchwały podjętej na posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.

3.      Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach bądź w drodze głosowania pisemnego (korespondencyjnie). To ostatnie nie dotyczy spraw osobowych i uchwał o znaczeniu strategicznym.

4.      Członkowie Rady mogą otrzymywać ryczał za udział w posiedzeniach Rady.

 

Zarząd Fundacji

Paragraf 19

1.      Zarząd Fundacji powołuje Rada Fundacji.

2.      Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków, w tym z prezesa Fundacji.

 

Paragraf 20

1.      Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, śmierci lub odwołania przez Radę Fundacji.

2.      Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

 

Paragraf 21

1.      Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuję Fundację na zewnątrz.

2.      Zarząd prowadzi swą działalność przy pomocy biura, ustala schemat organizacyjny biura oraz wielkość zatrudnienia.

3.       Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, w tym:

1)        uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych

2)        przygotowywanie programu działania i zasad udzielania pomocy przez Fundację,

3)        sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4)        powoływanie biur lub innych agend Fundacji,

5)        organizowanie  i nadzorowanie  działalności  gospodarczej Fundacji,

6)        sporządzanie sprawozdań  rocznych z działalności i przedstawianie ich Radzie.

 

Paragraf 22

1.      Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.

2.      Uchwały Zarządu są podejmowane na jego posiedzeniach.

 

Paragraf 23

1.      Prezes koordynuje całokształt prac Zarządu. Jest przełożonym pracowników Fundacji.

2.      Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

3.      Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Fundacji, a podpisuje je przewodniczący Rady.

 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I GOSPODARKA FINANSOWA

 

Paragraf 24

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1.       sprzedaży darów otrzymanych w formie rzeczowej,

2.       sprzedaży  książek, wydawnictw i innych materiałów dydaktycznych Fundacji.

 

Paragraf 25

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VI. ZMIANA STATUTU

Paragraf 26

Zmiana statutu, w tym zmiana celu, może być dokonana w drodze uchwały 2/3 statutowego składu członków Rady z zastrzeżeniem przepisów paragrafu 16 ustęp 2 i 3.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Paragraf 27

1.       Prymas Polski ma prawo do kontroli działalności Fundacji.

2.       Uprawnienia wskazane w paragrafie 16 ust. 2, paragrafie 17, paragrafie 26,paragrafie 27 ust. 1 i paragrafie 28 ust. 1 i 3 statutu przysługują dożywotnio założycielowi Fundacji Jego Eminencji Kardynałowi Józefowi Glempowi.”

 

Paragraf 28

1.       O likwidacji Fundacji decyduje Prymas Polski lub za Jego zgodą Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów statutowego składu Rady.

2.       Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.

3.       Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczy się na cele charytatywne zbieżne z celami statutowymi Fundacji wskazane przez Prymasa Polski.