Statut

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie w dniu 25 czerwca 1998 r. za Rep. A Nr 2051/98, wskutek połączenia „Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę” ustanowionej przez J. E. ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski aktem erekcyjnym z dnia 18 września 1987 roku (nr rej. 7000/87 Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie) i „Fundacji Rolniczej” ustanowionej również przez J. E. ks. kardynała Prymasa Polski aktem erekcyjnym z dnia 13 marca 1991 roku (Rep. A III – 5622 Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie), działająca zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszym statutem, nosi nazwę „Fundacja Wspomagania Wsi”.

Paragraf 2

Fundacja może używać własnego znaku graficznego oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.

 

Paragraf 3

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

Paragraf 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Paragraf 5

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami R.P.
 3. Fundacja działa na rzecz mieszkańców terenów wiejskich i małych miast.
 4. W szczególnych przypadkach, dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność na rzecz wszystkich mieszkańców terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych obszarów.
 5. Obszar działania Fundacji jest określany w poszczególnych programach jej działania.

 

Paragraf 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i stowarzyszeń.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i odpłatną działalność statutową. Zasady odpłatnej działalności statutowej ustala Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

 

Paragraf 7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

 

Paragraf 8

Celem Fundacji jest:

 1. wspomaganie rozwoju gospodarczego terenów wymienionych w § 5 w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 2. prowadzenie działalności charytatywnej na terenach wymienionych w § 5,
 3. działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na terenach wymienionych w §5,
 4. działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych,
 5. działanie na rzecz integracji cudzoziemców,
 6. działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym zamieszkujących tereny wymienione w §5,
 7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wymienione w §5,
 8. działanie na rzecz rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenach wymienionych w § 5 ust. 5,
 9. działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenach wymienionych w § 5 ust. 5,
 10. działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenach wymienionych w § 5 ust. 5,
 11. działania na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania na terenach wymienionych w § 5 ust. 5,
 12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 13. działanie na rzecz porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenach wymienionych w § 5 ust. 5,
 14. działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego na terenach wymienionych w § 5 ust. 5,
 15. upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich wśród osób wymienionych w § 5 ust. 5,
 16. wspomaganie rozwoju demokracji na terenach wymienionych w § 5 ust. 3,
 17. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 18. działanie i wspomaganie działań na rzecz integracji europejskiej oraz na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami prowadzone wśród mieszkańców terenów wymienionych w § 5 ust. 5,
 19. promocja i rozwój wolontariatu na terenach wymienionych w 5 ust. 5,
 20. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie, w którym wyżej wymienione organizacje i podmioty prowadzą działalność określoną w pkt 1 – 19 niniejszego ustępu (Dz.U. z 8 listopada 2016 r. Poz. 1817),
 21. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 22. Działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Paragraf 9

Fundacja realizuje cele, o których mowa w paragrafie 8 na podstawie programów działania bądź projektów.

 

Paragraf 10

 

 1. Cele, o których mowa w § 8, Fundacja realizuje poprzez:
  1. udzielanie bezzwrotnej lub zwrotnej pomocy finansowej,
  2. udzielanie pożyczek,
  3. prowadzenie konsultacji i doradztwa techniczno-ekonomicznego,
  4. tworzenie i rozwój mediów cyfrowych w szczególności portali internetowych,
  5. prowadzenie szkoleń, popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, organizowanie wymiany młodzieży,
  6. organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomaganych przedsięwzięć.
 1. W ramach dążenia do rozwoju edukacji i oświaty, Fundacja może, w szczególności, wspomagać budowę szkół lub zakładać i prowadzić szkoły.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpośrednie prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych celów lub w formach pośrednich, poprzez prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. R.P. poz. 1817), w zakresie, o którym mowa w § 8.

 

Paragraf 11

Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi dla realizacji celów Fundacji.

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

Paragraf 12

 1. Fundusze fundacyjne, w jakie wyposażył Fundator „Fundację Wspomagającą Zaopatrzenie Wsi w Wodę” i „Fundację Rolniczą”, to jest 10.000 dolarów USA i 10.000 złotych, stają się funduszem Fundacji Wspomagania Wsi. Fundusze te przeznaczone są na działalność statutową, z tym że kwota 10.000 złotych jest przeznaczona na cele wskazane w 24.
 2. Majątek łączny obu fundacji, wg stanu funduszy własnych fundacji w ich bilansach na dzień 31 maja 1998 r. – w wysokości łącznej 88.600.101,80 złotych, staje się majątkiem „Fundacji Wspomagania Wsi”, która przejmuje wszystkie prawa i zobowiązania tych fundacji na zasadzie sukcesji uniwersalnej.

 

Paragraf 13

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz, o którym mowa w § 12, oraz składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji.
 2. Środki na realizację celów Fundacji określonych w § 8 i na pokrycie kosztów działalności Fundacji zmierzającej do realizacji tych celów, oprócz majątku określonego w ust. 1, mogą pochodzić z:
  1. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz dotacji i subwencji,
  2. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  3. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
  4. przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  5. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  6. przychodów z działalności gospodarczej.
 1. Fundacja może podejmować się gospodarowania powierzonymi jej funduszami, jeśli są one przeznaczone na realizację jej celów statutowych określonych w § 8.
 2. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność statutową.

 

 

IV. ORGANA FUNDACJI

 

Paragraf 14

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

 

Rada Fundacji

Paragraf 15

 1. Członkowie Rady Fundacji w liczbie co najmniej 5 osób powoływani są spośród osób zainteresowanych rozwojem wsi polskiej.
 2. Powoływanie nowych członków Rady oraz zmiany składu Rady następują w drodze uchwały Rady – na wniosek jej Przewodniczącego.
 3. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.
 4. Rada wybiera spośród swego grona przewodniczącego w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków. W przypadku zatrudnienia przewodniczącego nie podlega on zarządowi Fundacji w swoich działaniach.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami zarządu fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. rezygnacji złożonej przez członka Rady na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,
  2. odwołania uchwałą samej Rady podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady,
  3. śmierci.

 

Paragraf 16

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. powoływanie i  odwoływanie  członków  Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
  2. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
  3. określenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
  4. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
  6. zatwierdzania programów działania Fundacji,
  7. określanie zasad udzielania pomocy finansowej przez Fundację,
  8. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:

a) kierunków, form i zakresu działalności gospodarczej

b) udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych

  1. podejmowanie decyzji w sprawie sprzedaży bądź kupna nieruchomości,
  2. w sprawach przekraczających   zakres  zwykłego  zarządu udzielanie upoważnień Zarządowi Fundacji w ściśle określonym zakresie i na czas ograniczony lub nieograniczony,
  3. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
  4. ustalanie regulaminu działania Rady,
  5. podejmowanie decyzji w  przedmiocie  łączenia się z inną fundacją,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.
 1. Działania wymienione w punktach 13 i 14 ust. 1 wymagają zatwierdzenia przez Prymasa Polski.
 2. Rada Fundacji w ramach zmian statutu nie może ograniczyć uprawnień Prymasa Polski wskazanych w § 27 i 28.

 

Paragraf 17

 1. Roczne sprawozdania finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 30 czerwca każdego roku.
 2. Sprawozdanie finansowe jest przesyłane Prymasowi Polski i ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Paragraf 18

 1. Rada zbiera się co najmniej 2 razy w roku.
 2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. Do ważności uchwały podjętej na posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.
 3. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach bądź w drodze głosowania pisemnego (korespondencyjnie). To ostatnie nie dotyczy spraw osobowych i uchwał o znaczeniu strategicznym.
 4. Członkowie Rady mogą otrzymywać ryczałt za udział w posiedzeniach Rady.

 

Zarząd Fundacji

Paragraf 19

 1. Zarząd Fundacji powołuje Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków, w tym z prezesa Fundacji.

 

Paragraf 20

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, śmierci lub odwołania przez Radę Fundacji.
 2. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

 

Paragraf 21

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuję Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd prowadzi swą działalność przy pomocy biura, ustala schemat organizacyjny biura oraz wielkość zatrudnienia.
 3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, w tym:

   1) uchwalanie  rocznych  i wieloletnich planów finansowych,

   2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

   3) powoływanie biur lub innych agend Fundacji,

   4) organizowanie  i nadzorowanie  działalności  gospodarczej Fundacji,

   5) sporządzanie sprawozdań  rocznych z działalności i przedstawianie ich J. E. Prymasowi Polski i Radzie.

 

Paragraf 22

 1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.
 2. Uchwały Zarządu są podejmowane na jego posiedzeniach.

 

Paragraf 23

 1. Prezes koordynuje całokształt prac Zarządu. Jest przełożonym pracowników Fundacji.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
 3. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Fundacji, a podpisuje je przewodniczący Rady.

 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I GOSPODARKA FINANSOWA

 

Paragraf 24

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 77.22.Z,
 2. pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 74.90.Z,
 3. pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD,82.99.Z,
 4. stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji, PKD 70.21.Z,
 5. badań rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
 6. wydawania książek, PKD 58.11.Z,
 7. pozostałej działalności wydawniczej, PKD 58.19.Z,
 8. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, PKD 85.59.B,
 9. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
 10. przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności, PKD 63.11.Z,
 11. działalności portali internetowych, PKD 63.12.Z,
 12. działalności agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
 13. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
 14. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, PKD 59.11.Z,
 15. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD 47.91.Z,
 16. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 47.99.Z,
 17. sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z,
 18. wytwarzania energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
 19. hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, PKD 55.10.Z,
 20. obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
 21. pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 63.99.Z,
 22. pozostałego pośrednictwa pieniężnego, PKD 64.19.Z,
 23. pozostałego doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z,
 24. dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
 25. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, PKD 72.20.Z,
 26. działalności związanej z tłumaczeniami, PKD 74.30.Z,
 27. działalności wspomagającej edukację. PKD 85.60.Z.

 

Paragraf 25

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VI. ZMIANA STATUTU

 

Paragraf 26

Zmiana statutu, w tym zmiana celu, może być dokonana w drodze uchwały 2/3 statutowego składu członków Rady z zastrzeżeniem przepisów § 16 ustęp 2 i 3.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Paragraf 27

 1. Prymas Polski ma prawo do kontroli działalności Fundacji.
 2. Uprawnienia wskazane w § 16 ust. 2, § 17, § 26, § 27 ust. 1 i § 28 ust. 1 i 3 statutu przysługują dożywotnio założycielowi Fundacji Jego Eminencji Kardynałowi Józefowi Glempowi.

 

 

Paragraf 28

 1. O likwidacji Fundacji decyduje Prymas Polski lub za Jego zgodą Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów statutowego składu Rady.
 2. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.
 3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczy się na cele charytatywne zbieżne z celami statutowymi Fundacji wskazane przez Prymasa Polski.