„Partnerstwo RAZEM” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Celem programu „Partnerstwo RAZEM” było utworzenie i sprawdzenie w działaniu modelu wiosek tematycznych  jako rozwiązania służącego tworzeniu miejsc pracy na wsi. Program realizowany był w latach 2004-2008.

Program miał charakter innowacyjny i realizowany był w pobliżu Koszalina przez 6 zgrupowanych w partnerstwie organizacji pozarządowych: Fundację Wspomagania Wsi, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, Stowarzyszenie Rozwoju  Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego i wsi Podgórki, Stowarzyszenie Hobbiton, Fundację Odnowa Wsi z Malechowa i Stowarzyszenie Edukacja Inaczej. Każda z tych organizacji pełniła w projekcie określoną funkcję, posługując się przyznanym na ten cel budżetem.

Stworzono model pięciu wsi tematycznych, z produktem charakterystycznym dla każdej z nich. Były to wsie:

  • Dąbrowa – Wioska Zdrowego Życia oferująca zajęcia z zielarstwa, medytacji, promująca aktywność fizyczną. Zbudowano w niej ścieżkę zdrowia, oraz prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży w gospodarstwach edukacyjnych.
  • Iwięcino – Wioska Końca Świata. W wiosce powstała galeria czasu, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne związane z „różnymi końcami świata” w ujęciu historycznym, geograficznym, kulturowym.
  • Paproty – Wioska Źródeł i Labiryntów. W ramach projektu posadzone zostały labirynty, będące jedną z atrakcji wykorzystywanych do prowadzenia gier zajęć dydaktycznych, gier i zabaw terenowych związanych z labiryntami. Powstaje charakterystyczny dla tej wsi kalendarz imprez z labiryntem w tle.
  • Podgórki – Wioska Baśni i Zabawy – przygotowana została do promowania zajęć artystycznych również dla osób niepełnosprawnych, oraz turystyki rowerowej, obejmującej trasę  na której położone są wszystkie wsie tematyczne biorące udział w projekcie .
  • Sierakowo Sławieńskie, w którym działa Wioska Hobbitów, w projekcie pełniło rolę przykładu budowania tematu wsi w oparciu o fabułę.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty i szkolenia dla wszystkich mieszkańców wsi tematycznych, dla dziennikarzy, dla młodych liderów wiejskich. Zorganizowano również wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii dla 25 uczestników.

Ponadto zrealizowano:

  1. Spotkanie dla przedstawicieli samorządów lokalnych i kadry zarządzającej szkół na temat „Rola szkół wiejskich w tworzeniu wiosek tematycznych”,
  2. Seminarium na Politechnice Koszalińskiej pn. „Nauka i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich,
  3. Spotkanie dyskusyjne w Ministerstwie Edukacji Narodowej „Jak wprowadzać społeczność wsi do gospodarki wiedzy? Specjalizacja szkół wiejskich i wsi”,
  4. Spotkanie w Sejmie RP, na którym zaprezentowano wyniki programu i dyskutowano nad ich praktycznym wykorzystaniem,
  5. TV POLSAT nakręciła 40 minutowy film o wioskach tematycznych, a stacja TVN w programie „Kawa czy Herbata” pokazała beneficjentów i ich nowe zajęcia w ramach tematu wsi Paproty (dysk golf).

Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 300 mieszkańców z 5 wsi tematycznych. Każdy uczestnik programu posiadał swoją kartę beneficjenta zarejestrowaną w europejskiej bazie danych.

Trwałymi efektami realizacji programu jest utworzenie na terenie województwa zachodnio-pomorskiego 5 wsi tematycznych i przygotowanie lokalnych liderów do kontynuacji działań rozwijających te wsie.  Ponadto powstały 3 lokalne stowarzyszenia i 3 małe przedsiębiorstwa, 5 gospodarstw edukacyjnych i 2 gospodarstwa agroturystyczne. 15 organizacji lokalnych z innych terenów Polski poszło w ślady wsi Paproty i rozpoczęło sadzenie żywych rzeźb z wikliny jako atrakcji turystycznej.

Wydano też  publikację pt. „Wymyślić wieś od nowa” autorstwa Wacława Idziaka, jednego z głównych pomysłodawców projektu.

Program został nagrodzony dwoma wyróżnieniami:  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Jaskółki na Rynku Pracy” oraz wyróżnieniem Komisji Europejskiej „Powering in New Future”.

 

Fot: Tematy ostateczne w Iwięcinie

Fot: Wieś Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim